ADRC County Email GoTime

WIC Program


WICApple19  WICVernonCounty19 (1)  WICHeart19 


Vernon County WIC Program
(Women, Infants, and Children)

The Vernon County Health Department offers the WIC Program, a Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). The purpose of this program is to promote and maintain the health and well-being of nutritionally at-risk pregnant, breastfeeding, and postpartum women, infants, and children.

For more information or a WIC Appointment Contact:
Vernon County Health Department
WIC Program
318 Fairlane Drive (County HWY BB)
PO Box 209
Viroqua, WI 54665

Office: 608-637-5260
Staff Cell/TEXT: 608-606-2970

Fax: 608-637-5514

E-mail: WIC@vernoncounty.org

WIC Non-discrimination statement:

English
In accordance with Federal civil rights law and US Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race,
color , national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. 

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (eg Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English.

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form , (AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html , and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:

(1) mail: US Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; or

(3) email: program.intake@usda.gov .

This institution is an equal opportunity provider.

To file a discrimination complaint click here

Spanish
In accordance with the Federal Civil Rights Act and the civil rights regulations and policies of the US Department of Agriculture. UU. (USDA), the USDA, its agencies, offices, employees and institutions that participate in or administer USDA programs are prohibited from discriminating on the basis of race, color, nationality, sex, disability, age, or retaliation or revenge for previous civil rights activities in any program or activity carried out or financed by the USDA.

People with disabilities who need alternative means to communicate program information (for example, Braille system, large print, audio tapes, American sign language, etc.), should contact the agency (state or local ) in which they applied for benefits. Deaf, hard of hearing or speech impaired people can contact the USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. In addition, program information can be provided in other languages.

To file a discrimination complaint, complete the USDA Program Discrimination Report Form (AD-3027), which is available online at: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs /2012/English_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf . and at any USDA office, either write a letter addressed to the USDA and include in the letter all the information requested on the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Send your completed form or letter to USDA by:

(1) mail: US Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; or

(3) email: program.intake@usda.gov .

This institution is a provider that offers equal opportunities.

Hmong

Raws li Tsoom Fwv Teb Chaws tsab cai lij choj hais txog neeg txoj cai thiab US Department of Agriculture (USDA) cov cai tswj thiab cov cai qhia ua hauj lwm hais txog neeg txoj cai, lub USDA, nws cov Kov Txo Kov Txo Kov Txo Kov Txo cov chaw ua hauj lwm, thiab cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tuam tsev ua hauj lwm uas koom rau hauv the yog muaj kev tswj fwm USDA cov kev pab caum raug txwv kom tsis pub muaj kev cai raws cav neeg, tsos nqaij daim tawv, keeb kwm teb chaws uas yug los, poj niam / txiv neej, muaj mob xiam oob qhab, hnub nyoog, yog ua phem yog ua pauj rau ntawm qhov uas tau tawm lus tb tus txaus tx txaus tx txoj cai yav dhau hauv ib qho kev pab cuam uas tswj yog tau nyiaj pab ntawm USDA. 

Cov neeg muaj mob xiam oob qhab uas nws thov kom muaj lwm cov hau kev the mus pab txoj kev sib cev lus kom paub txog qhov kev pab cuam (piv txwv li, muab cov ntawv pauv kom siv tes kov ces paub t cas, ntaus tus ntawv kom loj, muab cov lus kaw cia tau mloog, Meskas Kev Piav Tes Txhais Lus, thiab lwm yam), yuav tsum hu rau lub Koom Txoos Khiav Hauj Lwm (Xeev the yog hauv zos) nhov chata lawv ua ntawv thov kev pab. Cov tib neeg uas lag ntseg, hnov �€‹ï¿½€‹lus tsis zoo, yog muaj teeb meem hais lus tsis tau yuav hu tau rau USDA the ntawm Federal Relay Service ntawm (800) 877-8339. Ib qho ntxiv, kev xav paub txog kev pab cuam kuj yuav muaj pab ua lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv.

Yog hais tias xav sau ib daim ntawv tsis txaus siab txog qhov kev pab cuam, ua kom tiav daim USDA Program Discrimination Complaint Form , (AD-3027) uas nrhiav tau hauv online ntawm: http://www.ascr.usda.gov /complaint_filing_cust.html , thiab nyob rau ntawm USDA ib qhov chaw ua hauj lwm twg, yog sau ib tsab ntawv xa mus rau USDA thiab muab tas nrho cov lus kom muab hauv daim foos tso rau hav tsa rav hav tsa tu rata Yog yuav thov ib daim qauv uas luam ntawm daim foos tsis txaus siab, hu rau (866) 632-9992. Xa koj daim foos uas muab ua tiav txhij txhua the yog tsab ntawv mus rau USDA uas yog:

(1) xa hauv tsev xa ntawv mus (mail): US Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; the yog

(3) email: program.intake@usda.gov .

Lub tuam tsev ua hauj lwm no yog ib qhov chaw muab kev pab cuam uas muab vaj huam sib luag rau sawv daws.